Hoạt Động
Lượt truy cập
    Lượt truy cập : 766298
    Trực tuyến : 3
Đối tác
CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY CẮT KIM CƯƠNG

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG BÊ TÔNG

( Cập nhật : 29/12/2012 21:11:52 )

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG BÊ TÔNG

TCXDVN 391: 2007
BÊ TÔNG -
YÊU CẦU DƯỠNG ẨM TỰ NHIÊN
Concrete -
Requirements for Natural Moist Curing
Lời nói đầu
Tiêu chuẩn TCXDVN 391: 2007 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây
dựng ban hành theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BXD ngày 25 tháng 04 năm 2007.
Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 5592: 1991 - Bê tông nặng - Yêu cầu bảo dưỡng
ẩm tự nhiên.
TCXDVN 391: 2007
Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên
Concrete - Requirements for Natural Moist Curing
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về Bảo dưỡng ẩm tự nhiên, bằng cách phủ ẩm và
tưới nước cho các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong sản xuất và thi công, chịu tác
động trực tiếp của các yếu tố khí hậu Việt Nam.
2. Tài liệu viện dẫn
TCXD 191: 1996 - Bê tông và vật liệu bê tông - Thuật ngữ và định nghĩa;
TCXDVN 305: 2004 - Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu;
TCXDVN 302: 2004 - Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
3. Thuật ngữ - định nghĩa
- Bảo dưỡng ẩm tự nhiên: Quá trình giữ ẩm thường xuyên cho bê tông trong điều kiện tác
động của các yếu tố khí hậu địa phương. Có thể thực hiện Bảo dưỡng ẩm tự nhiên bằng cách
tưới nước trực tiếp lên bề mặt bê tông, phủ vật liệu ẩm và tưới nước, phun sương, hoặc phủ
các vật liệu cách nước lên mặt bê tông (xem TCXD 191: 1996).
- Cường độ bảo dưỡng tới hạn: Giá trị cường độ nén của bê tông tại thời điểm ngừng quá
trình Bảo dưỡng ẩm tự nhiên, ký hiệu là Rth
BD, đơn vị tính là % cường độ bê tông ở tuổi 28
ngày đêm, %R28 (xem TCXD 191: 1996).
- Thời gian bảo dưỡng cần thiết: Thời gian tính từ khi bắt đầu Bảo dưỡng ẩm tự nhiên cho tới
khi bê tông đạt Cường độ bảo dưỡng tới hạn, ký hiệu là Tct
BD, đơn vị tính là ngày đêm.
- Bảo dưỡng ban đầu: Quá trình giữ cho bê tông không bị bốc hơi nước vào không khí khi
chưa thể tưới nước giữ ẩm trực tiếp lên mặt bê tông.
- Bảo dưỡng tiếp theo: Quá trình giữ ẩm để hạn chế bê tông bốc hơi nước vào không khí, tính
từ khi bắt đầu tưới nước lên mặt bê tông tới khi ngừng quá trình Bảo dưỡng ẩm tự nhiên.
- Bề mặt hở: Bề mặt kết cấu bê tông có thể bốc hơi nước vào không khí.
4. Quy định chung
4.1. Quá trình Bảo dưỡng ẩm tự nhiên cần được tiến hành liên tục ngay sau khi hoàn thiện bề
mặt bê tông cho tới khi ngừng quá trình Bảo dưỡng.
4.2. Hai thông số kỹ thuật sau đây đặc trưng đồng thời cho quá trình Bảo dưỡng ẩm tự nhiên
của bê tông:
- Cường độ bảo dưỡng tới hạn và
- Thời gian bảo dưỡng cần thiết.
Khi đánh giá về chế độ Bảo dưỡng ẩm tự nhiên của bê tông cần phải đồng thời xem xét cả 2
thông số này. Trong đó thông số quyết định là Rth
BD, còn thông số Tct
BD được xác định dựa
trên thông số Rth
BD tuỳ theo vùng khí hậu cụ thể.
5. Phân vùng khí hậu theo yêu cầu Bảo dướng ẩm bê tông
Theo yêu cầu kỹ thuật Bảo dưỡng ẩm tự nhiên của bê tông, lãnh thổ nước ta được phân thành
3 vùng khí hậu điển hình là A, B và C, với ranh giới địa lý, tên mùa và thời gian trong năm
được nêu ở Bảng 1. Bản đồ phân vùng khí hậu theo yêu cầu Bảo dưỡng ẩm tự nhiên của bê
tông được thể hiện ở Hình 1.
Bảng 1. Phân vùng khí hậu theo yêu cầu Bảo dưỡng ẩm tự nhiên của bê tông
Vùng khí hậu Bảo
dưỡng ẩm bê tông
Vị trí địa lý Tên mùa Từ tháng đến hết
tháng
Vùng A Từ huyện Diễn Châu trở
ra.
Mùa hè
Mùa đông
IV - IX
X - III
Vùng B Phía Đông Trường sơn
từ Diễn Châu đền Ninh
Thuận.
Mùa khô
Mùa mưa
II - VII
VIII - I
Vùng C Phần còn lại, bao gồm
Tây nguyên và đồng
bằng Nam bộ.
Mùa khô
Mùa mưa
XII - IV
V - XI
6. Yêu cầu Bảo dưỡng ẩm tự nhiên
6.1. Quá trình Bảo dưỡng ẩm tự nhiên được phân thành 2 giai đoạn: Bảo dưỡng ban đầu và
Bảo dưỡng tiếp theo. Hai giai đoạn này liên tục kế tiếp nhau không có bước gián đoạn, kể từ
khi hoàn thiện xong bề mặt bê tông cho tới khi đạt được Cường độ bảo dưỡng tới hạn.
6.2. Giai đoạn Bảo dưỡng ban đầu:
Trong giai đoạn này cần có biện pháp sao cho bê tông không bị bốc hơi nước dưới tác động
của các yếu tố khí hậu địa phương (như nắng, gió, nhiệt độ và độ ẩm không khí). Đồng thời
không để lực cơ học tác động lên bề mặt bê tông.
Tiến hành Bảo dưỡng ban đầu như sau:
Bê tông sau khi tạo hình xong cần phủ ngay bề mặt hở bằng các vật liệu đã được làm ẩm (là
các vật liệu địa phương hoặc các vật thích hợp sẵn có). Lúc này không tác động lực cơ học và
không tưới nước trực tiếp lên mặt bê tông để tránh cho bê tông bị hư hại bề mặt. Khi cần thì
có thể tưới nhẹ nước lên mặt vật liệu phủ ẩm. Cũng có thể phủ mặt bê tông bằng các vật liệu
cách nước như nilon, vải bạt, hoặc phun chất tạo màng ngăn nước bốc hơi. Khi dùng chất tạo
màng trên bề mặt bê tông thì việc tiến hành phun được thực hiện theo chỉ dẫn của nhà sản
xuất chất tạo màng. Cũng có thể dùng thiết bị phun sương để phun nước thành sương trực
tiếp lên mặt bê tông mà không cần phủ mặt bê tông.
Việc phủ ẩm bề mặt bê tông trong giai đoạn Bảo dưỡng ban đầu là nhất thiết phải có khi thi
công trong điều kiện bị mất nước nhanh (như gặp trời nắng gắt, khí hậu nóng khô, khí hậu có
gió Lào). Các trường hợp khác có thể không phủ mặt bê tông, nhưng phải theo dõi để đảm
bảo hạn chế bê tông bị mất nước, tránh nứt mặt bê tông.
Việc giữ ẩm bê tông trong giai đoạn Bảo dưỡng ban đầu kéo dài cho tới thời điểm bê tông đạt
được một giá trị cường độ nén nhất định, đảm bảo có thể tưới nước trực tiếp lên mặt bê tông
mà không gây hư hại. Thời gian để đạt cường độ này vào mùa hè ở Vùng A và các mùa ở
Vùng B và C là khoảng 2,5 ÷ 5h; vào mùa Đông ở Vùng A là khoảng 5 - 8h đóng rắn của bê
tông tuỳ theo tính chất của bê tông và đặc điểm của thời tiết.
Tại hiện trường có thể xác định thời điểm này bằng các tưới thử nước lên mặt bê tông, nếu
thấy bề mặt bê tông không bị hư hại là được. Khi đó bắt đầu giai đoạn bảo dưỡng tiếp theo.
 
Tin tức liên quan
KHOAN CẮT BÊ TÔNG , THÁO DỠ CÔNG TRÌNH, CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG  (27/08/2016)
CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG, THÁO DỠ CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP  (25/08/2016)
CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG, THÁO DỠ CÔNG TRÌNH  (23/08/2016)
CẮT BÊ TÔNG BẰNG MÁY CẮT DÂY KIM CƯƠNG  (29/02/2016)
CẮT BÊ TÔNG SÀN BẰNG DÂY KIM CƯƠNG  (10/12/2015)
CẮT BÊ TÔNG, CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG  (08/12/2015)
CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG, KHOAN BÊ TÔNG RÚT LÕI  (25/07/2015)
CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY CÁP KIM CƯƠNG  (30/04/2015)
DIAMOND SAW A CUT CONCRETE  (19/02/2015)
CẮT BÊ TÔNG TƯỜNG VÂY NHÀ GA METRO HỒ CHÍ MINH  (19/02/2015)
SẢN XẤT, CHẾ TẠO, BUÔN BÁN MÁY CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG  (25/01/2015)
CẮT BÊ TÔNG BẰNG MÁY CẮT DÂY KIM CƯƠNG  (25/01/2015)
CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY CÁP KIM CƯƠNG  (05/01/2015)
CẮT BÊ TÔNG BẰNG MÁY CẮT DÂY KIM CƯƠNG  (31/10/2014)
MÁY CẮT DÂY KIM CƯƠNG MVTC4 DO CÔNG TY VƯƠNG TUẤN CƯỜNG SẢN XUẤT CHẾ TẠO.  (24/10/2014)
Designed & Powered by NEWTAB CO., LTD.